КЗ КОР "Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів"
(для дітей з важкими порушеннями мовлення)
 
 
Підрозділи школи-інтернату:
 
 

Структура та органи управління

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Інформація щодо структури та органи управління закладом освіти відповідно Статуту школи

УПРАВЛІННЯ КЗ КОР «ВАСИЛЬКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА"

в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

засновник: Департамент освіти і науки Київської обласної ради

директор спеціальної школи;

колегіальний орган управління спеціальної школи;

колегіальний орган громадського самоврядування;

Права і обов’язки засновника або уповноваженої ним особи:

затверджує установчі документи спеціальної школи, їх нову редакцію та зміни до них;

укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором спеціальної школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами;

розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором спеціальної школи з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами;

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт спеціальної школи у випадках та порядку, визначених законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю спеціальної школи;

здійснює контроль за дотриманням установчих документів спеціальної школи;

забезпечує створення у спеціальній школі відповідного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню), розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

сприяє створенню безпечного освітнього середовища в спеціальній школі та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами спеціальної школи.

Засновник спеціальної школи зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації спеціальної школи забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в спеціальній школі безперешкодного середовища для осіб з особливими освітніми потребами.

Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність спеціальної школи, що здійснюється нею у межах її автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління спеціальної школи та/або наглядовій (піклувальній) раді спеціальної школи.

Безпосереднє керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор , повноваження якого визначаються законом, статутом закладу освіти та трудовим договором. Директор несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Директор є представником спеціальної школи у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами.

Директор спеціальної школи призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та/або стаж педагогічної роботи в спеціальному закладі освіти не менше п’яти років.

Директор спеціальної школи в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність спеціальної школи;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності спеціальної школи;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю спеціальної школи;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування спеціальної школи;

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників спеціальної школи;

забезпечує створення у спеціальної школи безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в спеціальній школі;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами.

Директор спеціальної школи є головою педагогічної ради - колегіального органу управління такої школи.

Педагогічна рада спеціальної школи:

планує роботу закладу;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників спеціальної школи та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Усі педагогічні та медичні працівники беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради підписуються її головою та секретарем та вводяться в дію наказом директора.

Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж чотири рази на рік.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування спеціальної школи є загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не рідше ніж один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом спеціальної школи і колективним договором.

Загальні збори (конференція) трудового колективу спеціальної школи мають такі повноваження:

заслуховують щороку звіт директора спеціальної школи і оцінює його діяльність;

обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

розглядають і ухвалюють проект Колективного договору і заслуховують інформацію про його виконання, надають повноваження директору, голові профспілкового комітету співробітників спеціальної школи підписати Колективний договір спеціальної школи на новий строк;

розглядають питання щодо освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності школи;

розглядають інші найбільш актуальні питання діяльності спеціальної школи.

На загальні збори (конференцію) запрошуються члени батьківського комітету, ради та піклувальної ради спеціальної школи, батьки та представники інших органів громадського самоврядування;

дата проведення та порядок денний загальних зборів (конференції) повідомляється педагогічному колективу, членам батьківського комітету, ради та піклувальної ради спеціальної школи, батькам та представникам інших органів громадського самоврядування не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення;

для ведення зборів обирається голова та секретар, який веде протокол засідання;

збори (конференція) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та піклувальної ради спеціальної школи за результатами звіту керівника оцінюють його діяльність шляхом таємного голосування; приймають рішення щодо морального і матеріального заохочення або, у випадку визнання роботи керівника закладу незадовільною, порушують клопотання перед відповідним органом управління освітою про невідповідність керівника займаній посаді;

результати голосування та прийняте рішення відображається у протоколі зборів (конференції);

протокол підписують голова та секретар зборів;

рішення загальних зборів (конференції) доводять до відома відповідного органу управління освітою у п’ятиденний строк з дня їх проведення.

Наглядова (піклувальна) рада спеціальної школи створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами спеціальної школи.

Наглядова (піклувальна) рада спеціальної школи сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Члени наглядової (піклувальної) ради спеціальної школи мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

Наглядова (піклувальна) рада має право:

брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету спеціальної школи і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником спеціальної школи;

вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника спеціальної школи з підстав, визначених законом;

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами спеціальної школи.

У спеціальній школі функціонують методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

У спеціальній школі за рішенням загальних зборів або ради спеціальної школи створюється і діє учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання тощо відповідно до чинного законодавства України.

В спеціальній школі створюється атестаційна комісія, яка розглядає питання кваліфікаційного рівня педагогів та їх відповідність займаній посаді. Склад та кількість членів атестаційної комісії погоджується з профспілковим комітетом і затверджується наказом директора.
 
 
версія для друку
© 2013
Головна Події тижня Наш заклад Фотогалерея Для батьків Контакти
вгору
Розробка сайтів ABC.NET.UA