КЗ КОР "Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів"
(для дітей з важкими порушеннями мовлення)
 
 
 
 

Статут КЗ КОР "Васильківська спеціальна школа"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВАСИЛЬКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (надалі – школа-інтернат) забезпечує реалізацію прав таких громадян на здобуття неповної загальної середньої освіти та здійснює заходи з реабілітації. Школа – інтернат для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, проводить корекційно – розвиткову роботу з дітьми, які потребують корекції усного та писемного мовлення. У своїй діяльності школа – інтернат керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в України», нормативно – правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністерства України від 27.08.2010 р. № 778 та власним статутом.
1.2. Школа - інтернат несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за безпечні умови освітньо-виховної та корекційно – реабілітаційної діяльності, дотримання державних стандартів освіти, дотримання фінансової дисципліни.
1.3. Засновником Васильківської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів є Київська обласна державна адміністрація. Заклад є власністю Київської обласної ради та підпорядковується Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
1.4. Юридична адреса: вулиця Рози Люксембург, 1, місто Васильків, Київської області 08600.
1.5. Школа-інтернат є юридичною особою з дня її реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установі банку, печатку встановленого зразка, бланки зі своїм найменуванням, штамп, ідентифікаційний номер 22204335. Фінансування школи – інтернату здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.
1.6. Головною метою школи-інтернату є розвиток і формування особистості, забезпечення соціально – психологічної реабілітації і трудової адаптації учня, виховання у нього загальнолюдських цінностей, громадської позиції.
1.7. Головними завданнями школи-інтернату є: - забезпечення права дітей, які мають тяжкі порушення мовлення, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально – виховного процесу в комплексі з корекційно – розвитковою роботою; - розвиток природних здібностей, обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх диференційованої та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості; - сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок; - сприяння фізичному і психічному розвитку дітей; - забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого – медико – педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів; - здійснення соціально – педагогічного патронажу: надання психолого – педагогічної допомоги батькам (особам, які їх заміняють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально – виховній, корекційно – розвитковій роботі; - реорганізація або ліквідація школи-інтернату проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством.
1.8. Мова навчання – українська.
1.9. Школа – інтернат І-ІІ ступенів має право: - визначати форми, методи і засоби організації навчання та виховання за погодженням із Департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації; - в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; - користуватись пільгами, що передбачені державою; - визначати варіативну частину робочого навчального плану; - спільно з вищими навчальними закладами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; - використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу; - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; - залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України; - розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно - оздоровчих, лікувально – профілактичних і культурних підрозділів; - бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом.
1.10. Учні школи - інтернату утримуються за рахунок держави відповідно до встановлених норм. Вихованці закладу забезпечуються одягом і взуттям, м’яким інвентарем, предметами особистої гігієни, підручниками, технічним та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних здібностей, гурткової роботи тощо.
1.11. Учні школи – інтернату з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному забезпеченні відповідно до встановлених норм.
1.12. Систематичне вивчення динаміки розвитку дітей, виявлення і фіксація запасу знань учнів, можливостей і особливостей засвоєння учбового матеріалу, особливостей мови, пам'яті, уваги, працездатності дітей здійснюється для визначення перспектив розвитку і вибору засобів корекційної роботи і покладається на практичного психолога.
1.13. Психологічне забезпечення навчально – вихованого процесу в школі – інтернаті здійснюється практичним психологом.
1.14. В складі школи-інтернату функціонують: методичні комісії вчителів, вихователів, психолого-медична і логопедична служби тощо
1.15. Медичне обслуговування учнів школи – інтернату та відповідні умови для його організації забезпечується засновником і здійснюється медперсоналом школи – інтернату, Васильківської центральної районної лікарні та Київської обласної дитячої лікарні.
1.16. Відповідальність за організацію харчування учнів у школі – інтернаті покладається на засновника та керівника цього закладу. Організація харчування учнів здійснюється відповідно норм та порядку, визначеному чинним законодавством.
1.17. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.18. Школа-інтернат складається з І-ІІ ступенів: І ступінь – підготовчий клас, 1- 4 класи, ІІ ступінь - 5-10 класи.

2. ЗАРАХУВАННЯ ТА ДОБІР ДІТЕЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ У СПЕЦШКОЛІ – ІНТЕРНАТІ

2.1. Комплектування школи-інтернату здійснюється Департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації.
2.2. Направлення дітей до школи-інтернату здійснюється на бажання батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновків відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій.
2.3. Зарахування учнів до школи-інтернату проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів: - направлення відповідного органу управління освітою; - заяви батьків або осіб, які їх замінюють; - копії свідоцтва про народження дитини; - висновку психолого-медико-педагогічної консультації; - особової справи та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів); - індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда); - довідок про стан здоров'я дитини "Медична карта дитини" (ф. № 026); витяг з "Історії розвитку дитини" (ф. № 112/6) з даними про результати аналізів , "Карти профілактичних щеплень" (ф. 0.63/6), довідки закладу охорони здоров'я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями. Усі діти з недорозвиненим мовленням повинні мати висновок сурдолога відповідно до п.3.3 Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язані із захистом прав дитини затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.
2.4. Документи, необхідні для зарахування дитини до спецшколи-інтернату, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.
2.5. До школи-інтернату зараховуються діти з 6 (7) років з нормальним слухом та первинно збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення), що перешкоджають навчанню у загальноосвітньому навчальному закладі, оскільки тяжкі органічні порушення мовлення центрального походження, як правило, зумовлюють специфічну затримку психічного розвитку дитини. За наявності достатнього контингенту учнів з однорідними порушеннями мовлення (алалія, афазія, заїкуватість та ін.) створюються окремі класи з обов’язковим обліком мовленнєвого рівня кожного учня. Не зараховуються до школи-інтернату діти, які: - мають знижений слух; - розумову відсталість; - хворі на епілепсію, з частими денними або нічними судомними нападами; - хворі на шизофренію з психопатоподібними розладами; - страждають стійким денним і нічним енурезом; - не обслуговують себе у зв’язку з тяжкими фізичними вадами і потребують особливого догляду; - мають мовленнєві порушення, що можуть бути виправлені в процесі індивідуальних занять з учителем-логопедом. Учні у міру відновлення здоров'я, досягнення стабільних успіхів у навчанні переводяться до загальноосвітньої школи за висновком психолого-медико-педагогічної консультації.
2.6. До підготовчого класу школи-інтернату за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6 (7) років, які не здобули дошкільну освіту або через певні обставини не готові до навчання у школі.
2.7. До 1-го класу школи-інтернату за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6(7) років, які здобули дошкільну освіту.
2.8. При зарахуванні до школи-інтернату допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.
2.19. Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм в школі-інтернаті шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, мета якої: - вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня у динаміці; - визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи; - переведення учнів до наступного класу
 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
3.1. Навчально – виховний процес у школі – інтернат І-ІІ ступенів здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, розроблених школою на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Робочий навчальний план затверджується Департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації.
3.2. Школа – інтернат працює за спеціальними програмами і підручниками підготовчих – четвертих класів, 5-10 класів за програмами, підручниками і посібниками для загальноосвітньої школи, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Коли учні мають ускладнені вади психофізичного розвитку, дисграфію, дислексію, акалькулію і не можуть засвоїти програму з окремих предметів, педагогічна рада за поданням шкільної психолого – медико – педагогічної комісії та погодженням з батьками приймає рішення про переведення таких учнів на навчання за індивідуальними навчальними програмами.
3.3. Навчально – виховний процес учнів у школі – інтернаті здійснюється з урахуванням особливого психічного та фізичного розвитку за змістом, формами і методами їх навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує системність навчально – виховної, корекційно – розвиткової, лікувально – профілактичної роботи, реабілітаційних заходів.
3.4. Навчально – виховний процес у школі – інтернаті має корекційну спрямованість. Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу створюються передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно – трудової підготовки, подальшої соціалізації. Ефективність навчально – виховної, корекційно – розвиткової роботи досягається через забезпечення учнів відповідними засобами навчання та реабілітації, медичними виробами. Трудове навчання у школі-інтернаті передбачає систему заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених функцій, оволодіння вихованцями трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої професійної підготовки. Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням психофізичних, індивідуальних особливостей та можливостей учня.
3.5. Індивідуальне навчання у школі – інтернаті організовується у встановленому чинним законодавством порядку.
3.6. Мережа класів та їх наповнюваність у школі – інтернаті установлюється власником відповідно до Нормативів наповнюваності класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) і виховних груп та відповідно до кількості поданих заяв та санітарно – гігієнічних умов для здійснення навчально – виховного процесу.
3.7. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно із затвердженими у встановленому порядку нормативами.
3.8. Навчальний рік у школі – інтернаті розпочинається першого вересня і закінчується в терміни, визначені навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує готовність приміщень спецшколи – інтернату для роботи в новому навчальному році. 3.9. Структура навчального року (чверті, семестри) встановлюються школою – інтернатом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з Департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації.
3.10. Режим роботи школи – інтернату затверджується рішенням ради закладу та погоджується з Департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації й територіальною державною СЕС. 3.11. Відволікання учнів від навчальних занять та інші види діяльності забороняється (крім випадків передбачених чинним законодавством).
3.12. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.
3.13. Тривалість уроків у підготовчих, перших класах початкової школи становить 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – десятих класах - 45 хвилин. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідної організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 15 хвилин, і великої перерви після третього уроку – не менше 30 хвилин.
3.14. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно – епідеміологічних та педагогічних вимог, затверджується директором школи – інтернату. Щотижня з усіма учнями в установленому порядку проводиться розвантажувальний день.
3.15. Домашні та самостійні завдання у підготовчому, 1-му класах не задаються. Письмові домашні завдання у наступних початкових класах не обов’язкові. Вони можуть задаватися учням з урахуванням типологічних та індивідуальних особливостей їх психофізичного розвитку. Домашні завдання у 5 – 10 класах задаються з урахуванням психофізичних особливостей, індивідуальних можливостей учнів та педагогічних і санітарно – гігієнічних вимог. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань визначаються вчителем.
3.17. Тривалість і структура навчального року, строки і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень учнів школи – інтернату, проведення державної підсумкової атестації, переведення і випуск учнів, видача документів про базову загальну середню освіту здійснюються відповідно до законодавства.
3.18. Випускники школи – інтернату, які закінчили школу одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка, що дає право на вступ до професійно – технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації. На бажання випускники можуть продовжувати здобувати повну загальну середню освіту в школі (школі-інтернаті) ІІІ ступеня.
3.19. Після закінчення школи-інтернату випускникам безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття, що був у їхньому користуванні під час навчання. За потреби, з урахуванням матеріального становища родини, безоплатно може видаватися також комплект зимового одягу і взуття, що був у користуванні дитини під час навчання у закладі. Випускники з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу одягом і взуттям а також одноразовою грошовою допомогою згідно Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" № 2342-ІV. Нормативи забезпечення одягом та взуттям затверджуються Кабінетом Міністрів України. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів школи-інтернату здійснюється відповідно до Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками.
3.20. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, учні школи-інтернату на період канікул, святкові та вихідні дні, а також з поважних причин можуть виїжджати додому в супроводі дорослих, або відпускаються за заявами батьків завірених в місцевих органах опіки і піклування. 3.21. Під час канікул адміністрація школи-інтернату сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців, як таких, які мають статус дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, таборах відпочинку тощо.
3.22. На клопотання батьків або осіб, які їх замінюють, учні школи-інтернату можуть проживати у своїх сім'ях , якщо це не шкодить фізичному та психічному здоров'ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав. Надання такої можливості оформляється наказом директора.

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально – виховного процесу є учні, керівники, педагогічні, медичні та інші працівники школи - інтернату, батьки або особи, які їх замінюють.
4.2. Статус учасників навчально – виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються чинним законодавством України, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.
4.3. Учні мають право на: - вибір форм навчання, предметів варіативної частини навчального плану, позакласних занять; - користування навчально – виробничою, матеріально – технічною, культурно – спортивною, корекційно – відновлювальною, лікувально – оздоровчою базами школи – інтернату; - участь у громадському самоврядуванні школи – інтернату, вставках, конкурсах; - участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, клубах, гуртках; - захист від будь – яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність; - безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці; - соціальний захист.
4.4. Учні школи – інтернату зобов’язані: - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не менше, ніж визначено Державним стандартом спеціальної загальної освіти, підвищувати свій загальнокультурний рівень; - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; - бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; - дотримуватись законодавства, моральних, етичний норм; - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством; - дотримуватись правил особистої гігієни.
4.5. Учні школи – інтернату залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх замінюють до самообслуговування, різних видів суспільно – корисної праці відповідно до статуту, правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.
4.6. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
4.7. Педагогічні працівники мають право: - на захист професійної честі та гідності; - самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, безпечні для здоров’я дітей; - вносити пропозиції керівництву школи – інтернату і Головному управлінню освіти і науки Київської облдержадміністрації щодо поліпшення навчально – виховної роботи; - обирати форми підвищення своєї кваліфікації; - брати участь у роботі методооб'єднань, нарад школи – інтернату та інших органів самоврядування; - на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства; - об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
4.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.
4.9. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
4.10. Педагогічні працівники школи – інтернату зобов’язані: - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін, відповідно до навчальних програм, дотримуватись вимог Державного стандарту спеціальної загальної освіти; - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; - утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; - виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; - готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, взаємоповаги, миру, злагоди між усіма народами; - дотримуватись педагогічної етики, моралі поважати гідність учня школи – інтернату; - виконувати статут школи – інтернату, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору; - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру, виконувати статут школи- інтернату, правила внутрішнього розпорядку, умов контракту чи умов договору; - виконувати накази, розпорядження директора школи – інтернату, Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації; - брати участь у роботі педагогічної ради.
4.11. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається у встановленому чинним законодавством порядку. Педагогічне навантаження працівників обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за їх згодою. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з основних предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічних працівників з дотримання вимог чинного законодавства про працю.
4.12. Директор школи – інтернату призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права і обов’язки яких визначені в установленому порядку. Права та обов’язки педагогічних працівників, практичного психолога, бібліотекаря та інших спеціалістів визначаються у посадових інструкціях, які затверджуються директором школи – інтернату.
4.13. Педагогічні працівники школи – інтернату підлягають атестації у порядку, встановленому чинним законодавством.
4.14. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації, або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку школи-інтернату, не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
4.15. Права і обов’язки інженерно – технічних працівників та допоміжного персоналу школи – інтернату регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку школи – інтернату.
4.16. Батьки або особи, що їх замінюють, несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, школа – інтернат може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
4.17. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до школи-інтернату
4.18. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: - обирати і бути обраними до батьківського комітету школи – інтернату; - звертатись до органів управління освітою, керівника школи – інтернату з питань навчання, виховання дітей; - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально – виховного процесу та зміцнення матеріально – технічної бази школи – інтернату; - на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи – інтернату та у відповідних державних, судових органах.
4.19. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані: - сприяти здобуттю дітьми освіти за будь-якою формою навчання; - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; - виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини; - своєчасно забирати дітей додому на канікулярні, а, по можливості, на вихідні і святкові дні.
4.20. За успіхи у навчанні або праці для учасників навчально – виховного процесу в установленому чинним законодавством порядку здійснюються різні форми морального і матеріального заохочення.

5. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ - ІНТЕРНАТОМ

5.1. Керівництво школою – інтернатом здійснює її директор, який є громадянином України, має освітньо – кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за фахом «Дефектологія», стаж педагогічної роботи у школі – інтернаті не менше як три роки, успішно проходить атестацію педагогічних працівників. Посаду заступника директора школи – інтернату може займати особа, яка є громадянином України, має освітньо – кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за фахом «Дефектологія» і стаж педагогічної роботи з відповідною категорією дітей не менше як три роки.
5.2. Директор школи – інтернату державної та комунальної форми власності та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється відповідним органом управління освітою за подання директора.
5.3. Директор школи – інтернату: - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; - організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників для забезпечення єдності навчально – виховної та корекційно – розвиткової роботи, медичної реабілітації, відповідає за її якість та ефективність, сприяє забезпеченню учнів засобами індивідуальної корекції; - відповідає за реалізацію державного стандарту загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, забезпечує контроль з виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів; - діє від імені закладу, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє заклад в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях, на підприємствах; - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі; - забезпечує дотримання вимог безпечної життєдіяльності, охорони здоров’я, санітарно – гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки; - уживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; - забезпечує права учнів на захист їх від будь – яких форм фізичного або психічного насильства; - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно – експериментальної роботи педагогів та учнів; - залучає діячів науки культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально – виховного процесу, участі в учнівських об’єднаннях за інтересами; - розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами школи – інтернату; - контролює дотримання режиму роботи школи – інтернату організацію харчування і медичного обслуговування учнів; - видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; - координує роботу організації соціально – педагогічного патронату батьків (осіб, які їх замінюють), родин, що мають дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; - щороку звітує про свою роботу на загальних зборах.
5.4. Постійно діючим колегіальним органом управління школою – інтернатом є педагогічна рада, яку очолює директор. Робота педагогічної ради організовується відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.
5.5. До складу педагогічної ради входять педагогічні, медичні працівники школи – інтернату. У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники органів управління освітою, підприємств, установ, організацій, батьки (або особи, що їх замінюють).
5.6. Учнівські збори школи-інтернату (класу) – колективний орган учнівського самоврядування. - обирають органи учнівського самоврядування школи(класу); - висувають свої представників для участі в роботі органів громадського самоврядування; - обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.
5.7. Органом громадського самоврядування школи – інтернату є загальні збори його колективу. Порядок скликання, повноваження, склад, чисельність загальних зборів колективу встановлюються статутом закладу і колективним договором.
5.8. У період між загальними зборами діє рада школи-інтернату. До ради школи-інтернату обираються по 5 представників від працівників, учнів, батьків і громадськості загальними зборами колективу відкритим голосуванням. Рада школи скликається її головою, власником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором закладу. Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. Рада школи: - організовує виконання рішень загальних зборів; - затверджує режим роботи школи; - підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; - вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників школи; - приймає рішення стосовно подання педагогічної ради про нагородження учнів і випускників школи-інтернату за успіхи в навчанні; - розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи школи-інтернату і приймає відповідні рішення; - організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців; - контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів школи-інтернату; - розподіляє кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги вихованцям; - погоджує умови оренди приміщень, споруд, обладнання; - визначає структуру системи громадського самоврядування школи-інтернату.
5.10. У школи – інтернаті за рішенням загальних зборів або ради школи – інтернату можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, реабілітаційні комісії, асоціації тощо відповідно до чинного законодавства України. 5.11. Для забезпечення дисципліни праці, правильної організації та безпеки праці, повне й раціональне використання робочого часу, створення найсприятливіших умов праці для досягнення високої якості роботи адміністрацією спільно з профспілковим комітетом затверджуються "Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Васильківської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів".
5.12. Цими "Правилами" також визначаються порядок прийому та звільнення працівників школи-інтернату, основні обов'язки адміністрації і працівників школи-інтернату, трудовий розпорядок, заохочення, відповідальність у випадках порушення трудової дисципліни.

6. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Використання матеріально – технічної бази та фінансово– господарська діяльність школи – інтернату здійснюється в порядку, установленому Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно – правовими актами.
6.2. Школа – інтернат має свою територію, приміщення та обладнання для організації навчально – виховного процесу, корекційно – відновлювальної роботи, реабілітаційних заходів, проживання вихованців, проведення позакласної роботи. Територія та приміщення школи – інтернату повинні відповідати вимогам доступності та безпечності з урахуванням специфіки порушень фізичного та (або) розумового розвитку учнів. Комплекс приміщень складають: навчальний корпус з обладнаннями кабінетами, класами, бібліотекою; спальний корпус із спальними та побутовими кімнатами для лагодження одягу, відпочинку й дозвілля; медичний блок; їдальня і харчоблок із складськими приміщеннями; господарчо – побутовий комплекс, що включає склади, пральню, гараж, виробничі майстерні тощо. Для проведення корекційно – розвиткової, лікувально – профілактичної роботи в школі – інтернаті обладнані: - логопедичний кабінет - лінгафоний кабінет - кабінет для проведення занять з ритміки - кабінет ЛФК, масажу і вправ на тренажерах - кабінет для занять із соціально – побутового орієнтування - навчально – виробничі майстерні - кабінет трудового навчання для учнів початкових класів - кабінет психологічного розвантаження - кабінет для роботи практичного психолога, соціального педагога.
6.3. В школі – інтернату є два автотранспорта.
6.4. Відповідно Державних актів на право постійного користування від 12.11.2008р № 151160, 151161, 151162, 151163 спецшкола-інтернат має приватизовану земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, навчально-дослідна ділянка, господарські будівлі тощо.

7. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Фінансово-господарська діяльність школи-інтернату здійснюється на основі його кошторису, який затверджується Департаментом освіти і науки.
7.2. Джерелами фінансування школи-інтернату є: - кошти обласного бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування , а також благодійні внески юридичних та фізичних осіб; - спецшкола-інтернат може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами відповідно до чинного законодавства.
7.3. Штатний розпис школи-інтернату затверджується Департаментом освіти і науки у встановленому чинним законодавством порядку.
7.4. Школа-інтернат веде самостійний бухгалтерський облік.
7.5. Порядок діловодства та бухгалтерського обліку в школі-інтернаті здійснюється відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів. Звітність про діяльність школи-інтернату встановлюється відповідно до законодавства.
7.6. Школа-інтернат має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями, фондами, асоціаціями інших країн.
7.7. Звітність про діяльність школи – інтернату здійснюється відповідно до законодавства.
7.8. Школа – інтернат має право здійснювати міжнародне співробітництво в установленому законодавством порядку.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ – ІНТЕРНАТУ

8.1. Школа – інтернат підпорядкова і підзвітна Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації.
8.2. Державний контроль за діяльністю школи – інтернату здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою і наукою, органи державної санітарно – епідеміологічної служби та засновники закладу.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи – інтернату є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.
8.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) школи – інтернату з питань, пов’язаних з її навчально – виховною, корекційно – розвитковою роботою, фінансово – економічною діяльністю.


 
 
версія для друку
© 2013
Головна Події тижня Наш заклад Фотогалерея Для батьків Контакти
вгору
Розробка сайтів ABC.NET.UA